Stichting

Doel
De stichting “Jos Lussenburg behoud en beheer” heeft ten doel het bevorderen van:
Het borgen, inzichtelijk en zichtbaar maken van het oeuvre en de daaraan verbonden cultuurhistorische waarde van het werk (in beeld en taal) van kunstschilder Jos Lussenburg

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van:
– Inventarisatie, registratie, archivering, documentatie en onderzoek, alsmede
– Zorg voor behoud en voortbrengen van (tenminste de kern van) het oeuvre en de betekenis van het werk van genoemde kunstschilder en persoon Jos Lussenburg
– Ondersteunende, soms initiërende functie met betrekking tot exposities en publicaties

Geldmiddelen:
Het vermogen van de stichting (Culturele ANBI) wordt gevormd door:
1. Subsidies en donaties
2. Verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling
3. Vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties
4. Alle andere verkrijgingen en baten
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

RSIN: 859629363

Vermogensbeheer en besteding:
Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur beheerd en besteed conform de genomen bestuursbesluiten, binnen de kaders van de doelstelling van de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
– Download hier het jaaroverzicht 2023 van de stichting Jos Lussenburg